Mirjam

Hallo en fijn met u kennis te maken!

Kennis en ervaring

De afgelopen 15 jaar heb ik veel gewerkt (als leerkracht (zowel lager als secundair onderwijs) en daarna ook als ondersteuner bij ondersteuningsnetwerk NOA) met kinderen en jongeren met gedragsproblemen, leerproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme, AD(H)D, HSP, dyslexie, etc. en een normale begaafdheid. Intussen werk ik intussen ook al geruime tijd als zelfstandig auticoach.

Mijn kennis komt uit de diverse opleidingen die ik deed (waaronder postgraduaat autisme, coaching, individueel emotioneel begeleider, etc.) en de vele boeken die ik lees om zeker up-to-date te blijven.

Coaching

Ik heb gemerkt dat kinderen en jongeren mijn directe en eerlijke benadering erg kunnen waarderen en dat zij ook geregeld buiten school om mijn hulp vroegen.

Als coach vertrek ik vanuit de kracht van het kind / de jongere zelf en luister ik naar hun zienswijze. Ik help hen vooral zichzelf beter te leren kennen en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Samen met hen zoek ik hoe zij zichzelf verder kunnen helpen, gebruikmakend van hun eigen talenten, waardoor ze gesterkt worden in hun zelfvertrouwen en hun eigen keuzes kunnen maken.

Kinderen en jongeren weten meestal zelf wel wat ze moeilijk vinden en hebben daar zelfs vaak al een oplossing voor gevonden (al is dat niet altijd de handigste). Ongewenst gedrag, boosheid, teruggetrokken zijn of explosiviteit zijn eerder een gevolg, geen uitgangspunt.

Vanzelfsprekend zijn ook de ouders essentiële partij bij de begeleiding; zij hebben immers de meeste ervaring met hun kind. Heel vaak zijn zij ook vragende partij om heel concrete handvatten te krijgen in de omgang met hun kind of om het gedrag van hun zoon/dochter beter te begrijpen.

Schoolbegeleiding

Door mijn jarenlange ervaringen in de vele aspecten van het onderwijs (zowel het buitengewoon, geïntegreerd als het regulier onderwijs) en mijn kennis en ervaring van en met diverse ontwikkelingsproblematieken, kan ik zowel de school alsook de leerling of ouder daarin een stap verder helpen.

Ik heb gemerkt dat leerkrachten vaak wel wíllen helpen, maar niet weten hóe ze een bepaalde leerling (vaak met eenvoudige aanpassingen) kúnnen helpen. Hierbij is een open mind, maar ook de ondersteuning vanuit de school essentieel.

Bij de schoolbegeleiding kan de vraag komen vanuit de individuele leerling om deze extra te ondersteunen, maar ook de school kan de hulpvraag stellen. Mijn bijdrage vertrekt altijd vanuit de noden van de leerling en de draagkracht en mogelijkheden van de leerkracht en de school.

Ook in uw school kan ik op elk niveau in het zorgcontinuüm extra hulp bieden in welke mogelijkheden er zoal zijn. Hierbij kan ik als autismespecialist verduidelijking geven aan alle partijen en kunnen er concrete afspraken worden gemaakt met de ouders, het team, het ondersteuningsnetwerk en het CLB.

Contacteer me zeker, als ik u ergens mee kan helpen!

Geel